Nông thôn mới Hàm Yên

  • Con đường bê tông dài 50 mét của thôn Làng Ẻn, xã Bạch Xa được cán bộ sở Tài Chính và huyện Hàm Yên cùng nhân dân hoàn thành xây dựng trong 1 buổi sáng.

  • Lãnh đạo huyện Hàm Yên kiểm tra việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới tại xã Minh Dân.

  • Vùng chè VietGAP thôn Làng Bát, xã Tân Thành

  • Cam sành Hàm Yên đang được UBND huyện phối hợp với các cơ quan xây dựng chỉ dẫn địa lý.

  • Vịt bầu Minh Hương đã được UBND huyện Hàm Yên xây dựng nhãn hiệu tập thể.

  • Những tuyến đường bê tông được nâng cấp đã tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, phát triển kinh tế